KLAUZULA INFORMACYJNA

monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego
Mag-Graf Projekt Robert Sommerfeld
ul. Poznańska 57, Mrowino
62-090 Rokietnica

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Robert Sommerfeld, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mag-Graf Projekt Robert Sommerfeld, ul. Poznańska 57, Mrowino 62-090 Rokietnica.
  2. Dane osobowe gromadzone przy wykorzystaniu systemu monitoringu wizyjnego zbierane są w celu ograniczenia zachowań nagannych oraz innych zachowań niepożądanych, zagrażających bezpieczeństwu: użytkowników obiektów, pracowników, współpracowników, dostawców oraz klientów, ograniczenia zachowań zagrażających mieniu przedsiębiorstwa, ustalania sprawców czynów nagannych, pomocy przy wyjaśnianiu zaistniałych na monitorowanym terenie sytuacji konfliktowych, ograniczenia dostępu na teren przedsiębiorstwa osobom nieuprawnionym i niepożądanym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych.
  3. Dane osobowe (wizerunkowe) nie są przekazywane podmiotom trzecim, jednak mogą zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa, takim jak Policja, prokuratura, Sądy. Dostęp do zapisów monitoringu wizyjnego mogą ponadto uzyskać podmioty odpowiedzialne za obsługę i serwis systemu monitoringu wizyjnego.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 dni z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.
  5. Jeżeli nagrania obrazu z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zapis obrazu za pomocą kamer).
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
Zaufali nam:

KONTAKT


MG 

ul. Towarowa 8, Mrowino
62-090 Rokietnica

T: +48 730 312 312
E: contact@mgperfekt.eu

Godziny pracy:
Pon-Pt: 9:00–17:00

.

in