POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o Twoje dane osobowe

Mag Graf Projekt szanuje Państwa prawo do prywatności i stosuje najlepsze praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)
W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy, w jaki sposób zbieramy Państwa dane osobowe i dlaczego je zbieramy, co robimy z danymi osobowymi, w jaki sposób je chronimy, a także jakich wyborów możecie Państwo dokonać odnośnie swoich danych osobowych.

1. Jakie dane zbieramy?

Mag Graf Projekt zbiera dane o Tobie, które są ograniczone do rodzaju informacji, które można znaleźć na oficjalnych stronach www firmy lub wizytówce: imię, nazwisko, stanowisko, nazwisko pracodawcy, nazywa firmy, adres służbowy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu.

1.1. W jaki sposób możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, mogą pochodzić z następujących źródeł:
a) bezpośrednio od Ciebie – w przypadku kontaktu z nami drogą mailową, telefoniczną bądź inną, np. poprzez formularz kontaktowy,
b) automatyczne zbieranie danych – podczas odwiedzania naszej strony internetowej zbierane mogą być następujące dane: dane o urządzeniu, informacje o lokalizacji, dane o aktywności na stronie, cookies,
c) osoby trzecie – nie wykluczamy, że Twoje dane osobowe mogą zostać nam przekazane przez osoby trzecie np. w korespondencji mailowej,
d) publiczne źródła – np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, dane uzyskiwane od dostawców usług analitycznych.

2. Bezpieczeństwo danych osobowych

Mag Graf Projekt uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Aktualizujemy i testujemy zabezpieczenia na bieżąco i ograniczamy dostęp do danych osobowych tylko tym, którzy muszą je otrzymać, aby dostarczyć treści lub usługi oferowane przez naszą firmę.
Informacje, które uzyskujemy na Twój temat, w tym w informacje zawierające dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
Pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony danych osobowych, udostępnianie przez Ciebie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie może być uznane za całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

3. Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przy użyciu własnej infrastruktury teleinformatycznej oraz korzystny z usług hostingodawców mających swoje siedziby na terenie UE.
Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom lub osobom trzecim, jednakże możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

4. Operacje na Państwa danych osobowych

Używamy danych osobowych, które zbieramy, aby komunikować się z Tobą, ulepszać nasze usługi lub przedstawiać oferty, które mogą być interesujące dla Ciebie. Możemy skontaktować się również aby zaoferować dodatkowe produkty lub usługi naszych Partnerów.

5. Podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych

W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Mag Graf Projekt (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
W pozostałych (innych) celach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
– dobrowolnie wyrażonych zgód – (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

– niezbędności do innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Mag Graf Projekt prowadzenia korespondencji z Klientami, (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości lub zapytania Klientów).

6. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
W przypadku działań marketingowych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, lub cofnięcia zgody.
W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe związane z technologią plików cookies są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

7. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych RODO przewiduje następujące uprawnienia dla osób, których danych osobowych przetwarzanie dotyczy – każde z uprawnień, o których mowa poniżej, możesz zrealizować, kontaktując się z nami na adres mailowy: odo@mag-graf-projekt.pl

a) prawo dostępu do danych osobowych – prawo to umożliwia otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem,

b) prawo do sprostowania danych osobowych – prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując zgłoszone żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które dostaną nam dostarczone,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo to pozwala zwrócić się do nas z żądaniem wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) gdy Twoją wolą jest, abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (ii) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (iii) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych,

d) prawo do usunięcia danych osobowych – prawo to umożliwia żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Można również żądać od nas usunięcia danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowano przysługujące prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować żądania, np. jeśli wymagają tego od nas przepisy, m.in. przepisy prawa podatkowego,

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych w sytuacji, gdy przetwarzamy te dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich) – prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Państwa prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje również, jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych,

f) prawo do przenoszenia danych osobowych – realizując to prawo dostarczymy Tobie lub wskazanej przez osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarto, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).
W przypadku, gdy udzielono nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać kierując żądanie na adres mailowy lub każdorazowo klikając w link znajdujący się w wiadomości mailowej wysyłanej na skutek uzyskania od Ciebie uprzedniej zgody (wysyłka newslettera, informacji handlowych).
Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna – nie ma konieczności wnoszenia opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli zgłoszone żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia żądania.
Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożono kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy bieżące informacje dotyczące realizacji żądania.
Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt mailowy.

8. Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze strony. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
2. Informujemy, że przechowujemy pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Informujemy także, że może zaistnieć konieczność lub uzasadniony interes w wykorzystaniu innych rodzajów plików cookies niż wymienione powyżej.
3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.
4. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym.
5. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
6. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.

9. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Dane, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych serwisów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej skutków prawnych lub w inny sposób wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii ewentualnego profilowania i wskazujemy, że:
– na potrzeby ewentualnego profilowania nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych,
– na potrzeby ewentualnego profilowania wykorzystujemy typowe dane:
adres e-mail,numer IP lub cookies,
-ewentualne profilowanie może mieć na celu analizę preferencji lub zainteresowań osób korzystających z naszych serwisów lub/i usług oraz może mieć na celu dopasowywanie treści znajdujących się w naszych serwisach do indywidualnych preferencji.
– ewentualne profilowanie może być wykonywane w celach marketingowych – dostosowania oferty marketingowej do preferencji.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany naszej Polityki w przypadku zmian przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. W przypadku istotnych zmian możemy wysłać państwu odrębne powiadomienie.

11. Pytania lub wątpliwości

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: odo@mag-graf-projekt.pl

Zaufali nam:

KONTAKT


MG 

ul. Towarowa 8, Mrowino
62-090 Rokietnica

T: +48 730 312 312
E: contact@mgperfekt.eu

Godziny pracy:
Pon-Pt: 9:00–17:00

.

in